کوهمردان استان

محمود اجل
فریدون اسماعیل زاده
محمد حسین طالبی مقدم
جلال چشمه قصابانی
تیمسار محمد جعفر اسدی
علیرضا رفتار همدانی
محسن چشمه قصابانی
علی اسدی