کوهمردان استان

علیرضا رفتار همدانی
علیرضا رفتار همدانی
متولد  44 13  شروع کوهنورد ی از سال  1360
از اعضاء و مؤسسین گروه کوهنوردی بابک همدان
فعال سنگنوردی و دیواره نوردی در دهه 1363تا1370 و اجرای صعودهای بسیار دشوار روی دیوراه های بیستون (بیش از 50 صعود) و (روی دیوراه علم کوه حدود 40 صعود)
همراه با بزرگان سنگنوردی و دیواره نوردی همدان و ایران آقایان حسن نجاتیان ، حسین مقدم ، محمد خدایاری ، قدیر یزدانی ، حسن نجاریان و ...
و همچنین جلال باتوقی ، علیرضا ادریسی ، حمید روحانی
علیرضا رفتار همدانی در طول ده سال فعالیت سنگنوردی کارهای بسیار برجسته ای داشته و با خلق و خوی خوب ، یک رفیق صمیمی کوه بوده و هست ایشان از شاگردان فریدون اسماعیل زاده بوده و مورد تشویق و راهنمایی ایشان قرار می گرفت.
عمده فعالیت های علیرضا رفتار همدانی بشرح زیر می باشد:
سال 1365 گشایش مسیر اجل همراه با فریدون اسماعیل زاده و حسین مقدم دیواره بیستون
سال 1365 گشایش مسیر نجاح همراه با جواد جهانیان و حسین مقدم دیواره بیستون
سال 1365 گشایش مسیر شیرین همراه با حسن نجاتیان و حسین مقدم دیواره بیستون
سال 1365 گشایش مسیر فرهاد همراه با حسن نجاتیان و حسین مقدم دیواره بیستون
سال 1365 گشایش مسیر مرحله دوم همدانی ها با حسن نجاتیان و حسین مقدم دریواره علم کوه
سال 1367    صعود مسیر فرانسوی های دیواره علم کوه به مدت 7 ساعت همراه با محمد خدایاری
سال 1369    صعود مسیر فرانسوی ها دیواره علم کوه همراه با محمد مقدم
سال 1369    صعود مسیر لهستانیها دیواره علم کوه همراه با حسین مقدم و سهیلا میرزایی
سال 1366    صعود مسیر هاریروست دیواره علم کوه همراه با حسن نجاریان و آقا فیروز
سال 1367    دو مسیر دیواره علم کوه در یک روز لهستانی ها و فرانسویها همراه با حسین مقدم
سال 1367    مسیر فرانسوی ها و تعویض سیم بکسل پاندوله همراه با محمد خدایاری
سال 1368    گشایش مسیر روی دیواره شاخک و برگشت از سیاه سنگ همراه با جلال یاتوقی و علیرضا ادریسی، ده ها بار صعود برای بازگشایی مسیر ها و ترمیم های مسیرهای دیواره علم همراه با حسین مقدم
سال 1368    دو مسیر دیواره علم کوه در یک روز هاریروست و فرانسوی ها همراه با حسین مقدم
سال 1368   دیواره علم کوه مسیر یک روزه از رودبارک تا دیواره و برگشت به پناهگاه برای اولین بار همراه با حسن نجاتیان
سال 1368    صعود سرعتی مسیر لهستانی ها در 5/4 ساعت همراه با حسین مقدم
سال 1368    صعود سرعتی مسیر فرانسوی ها در 5/4 ساعت همراه با حسین مقدم
سال 1368     صعود سرعتی مسیر هاریروست د ر3 ساعت همراه با حسین مقدم
سال 1368    مسیر هاریروست و فرانسوی ها همراه با علیرضا ادریسی
سال 1369    صعود مسیر لهستانیها همراه با محسن باباخانی
سال 1370   گشایش مسیر مشترک با بک و آرش تهران تا بالای کلاهک لهستانی ها سه بار صعود
سال 1370    صعود مسیر بابک و آرش و بازگشایی قسمتی از مسیر بابک همراه با قدیر یزدا
سال 1372    صعود مسیر  همدانی ها همراه با حسن نجاتیان
صعود زمستانی دیواره بیستون تا قله همراه با حسین مقدم و حسن نجاتیان
گشایش مسیر بابک مرحله اول (بیستون ) با علیرضا ادریسی