کارگروه هیمالیا نوردی

رییس فدراسیون کوهنوردی :استان همدان قطب تاثیر گزار در ورزش کوهنوردی و سنگنوردی کشور بوده است.

تاریخ و ساعت: 1392-10-09 14.30
نظرات(0)